Zeichenfläche 1ČESKÁ REPUBLIKAphone+420 315 630 700

DANZER BOHEMIA-DÝHÁRNA – MÍSTO, KDE VÁS TO BUDE BAVIT

Odpovědnost

responsibility-header.jpg

Odpovědnost

Společnost Danzer je uznávána za své zodpovědné, trvale udržitelné postupy. Protože naše hlavní činnost závisí na přírodních zdrojích, svá rozhodnutí činíme s plnou odpovědností za životy budoucích generací stejně jako za ty současné.

Dobře zakořeněné firemní hodnoty zajišťují naši dlouhodobou hospodářskou, sociální a environmentální udržitelnost a odráží se v Etickém kodexu společnosti Danzer, kterým se řídí všichni zaměstnanci stejně jako naši dodavatelé a partneři.

Etický kodex společnosti Danzer

Tento Etický kodex je určen vedoucím pracovníkům, zaměstnancům a partnerům společnosti Danzer a shrnuje hlavní zásady společné práce při vysoce odpovědném a udržitelném způsobu výroby obnovitelných produktů, a to se zvláštním zřetelem na potřeby pracovníků, komunit a ostatních zainteresovaných stran.

Tento Etický kodex slouží všem zaměstnancům společnosti Danzer jako zdroj informací. Všichni zaměstnanci by proto měli (a dokonce mají tu povinnost) upozornit, pokud se domnívají, že stávající systémy a postupy lze vylepšit, a hlásit veškeré případy jejich nerespektování, a to prostřednictvím svého nadřízeného, členů výkonného výboru nebo bezpečně a diskrétně prostřednictvím mechanismu pro podávání stížností.

 

Etický kodex společnosti danzer je rozdělen do čtyř oddílů:

 1. Odpovědné zásobování
 2. Práva osob
 3. Správa a řízení společnosti
 4. Životní prostředí, zdraví a bezpečnost

Výše uvedené pořadí neodráží priority. Pro společnost Danzer jsou všechny čtyři kategorie stejně důležité.

Odpovědné zásobování

 1. Společnost Danzer stále hledá nové způsoby rozumného využívání dřeva, jelikož dřevo je materiál kvalitní a moderní, neboť je zcela přírodní, zdraví neškodný a také obnovitelný.
 2. Zaměstnanci společnosti Danzer stále hledají nové možnosti, jak z každého stromu využít co nejvíce materiálu.
 3. Společnost Danzer nakupuje dřevo, které je pěstováno odpovědným způsobem a káceno legálně.
 4. Společnost Danzer upřednostňuje výrobu kulatiny v místě pěstování, aby bylo využito místní pracovní síly.
 5. Pro dodavatele platí stejné standardy jako pro společnost Danzer.

 

Práva osob

 1. Zaměstnanci společnosti Danzer své obavy či podněty hlásí svým přímým nadřízeným nebo prostřednictvím hierarchické struktury.
 2. Zaměstnanci společnosti Danzer se mohou svobodně shromažďovat a diskutovat o tom, jak zlepšit fungování jejich pracoviště.
 3. Zaměstnanci společnosti Danzer pobírají mzdu v obvyklé výši a mají sociální benefity a benefity v oblasti zdravotní péče.
 4. Zaměstnanci společnosti Danzer jsou dospělí lidé nebo praktikanti, kteří se svobodně rozhodli pracovat.
 5. Bezpečnostní služby, jež společnost Danzer využívá, jednají zodpovědně a umírněně.
 6. Lidé pracující pro společnosti Danzer ctí lidská práva.
 7. Společnost Danzer své zaměstnance vzdělává, aby měli možnost pracovního postupu.
 8. Zaměstnanci společnosti Danzer respektují obchodní tajemství a duševní vlastnictví.
 9. Zaměstnanci společnosti Danzer pomáhají určovat smysluplné cíle, jež jsou v souladu s tímto Etickým kodexem.
 10. Společnost Danzer si plně uvědomuje a respektuje, že místní komunity mohou mít různé kultury, obyčeje a hodnoty.
 11. Společnost Danzer vítá připomínky všech zainteresovaných stran.
 12. Společnost Danzer se svými zaměstnanci v souvislosti s příležitostmi/rozvojem i neplněním očekávání (požadavků) jedná spravedlivě a s úctou.
 13. Zaměstnanci společnosti Danzer při práci nejsou vystaveni diskriminaci na základě jakýchkoli charakteristik.
 14. Zaměstnanci společnosti Danzer při práci nejsou vystaveni obtěžování, vykořisťování, zneužívání ani násilí.
 15. Zaměstnanci se zdravotním postižením a zvláštními rodinnými potřebami mohou očekávat vstřícnost.

 

Správa a řízení společnosti

 1. Vedení společnosti Danzer nese odpovědnost za tento Etický kodex.
 2. Zaměstnanci společnosti Danzer chápou, že podnikat správným způsobem znamená podnikat čestně a poctivě, a proto se řídí zákony, pokyny a tímto Etickým kodexem.
 3. Zaměstnanci společnosti Danzer nedovolí, aby jejich pracovní rozhodnutí ovlivňovaly osobní pohnutky.
 4. Společnost Danzer konstruktivně spolupracuje s úřady a auditory při prověřování chodu společnosti.
 5. Společnost Danzer poskytuje příspěvky legálně, čestně, otevřeně a v souladu s etickými zásadami.
 6. Zaměstnanci společnosti Danzer nedovolí, aby třetí strany jménem společnosti Danzer nabízely úplatky.
 7. Zaměstnanci společnosti Danzer se nedopouštějí uplácení a korupce.
 8. Společnost Danzer vede řádné záznamy.

 

Životní prostředí, zdraví a bezpečnost

 1. Společnost Danzer pro své zaměstnance vytváří zdravé pracovní prostředí.
 2. Zaměstnanci společnosti Danzer spolupracují se svými nadřízenými na tom, aby minimalizovali rizika ohrožující bezpečnost.
 3. Zaměstnanci společnosti Danzer při práci dbají na ochranu ovzduší, vod a půdy, a tím pomáhají chránit životní prostředí.
 4. Zaměstnanci společnosti Danzer činí veškerá rozhodnutí s ohledem na budoucnost.
 5. Zaměstnanci společnosti Danzer pomáhají identifikovat faktory, jež ohrožují životní prostředí a bezpečnost.

 

Květen, 2018

Etický kodex společnosti Danzer

KONTAKTY

Alice Dolanská

Danzer Bohemia-Dýhárna s.r.o.

Česká republika

Telefon +420 315 630 700

Poslat email >